เครื่องตัดหญ้า/เลื่อยวงเดือน SF

เครื่องตัดหญ้า
  รหัสสินค้า  SF-BC-411
คุณสมบัติ
ความจุกระบอกสูบ                     40.2 cc.
กำลังเครื่องยนต์                        1400W
ความเร็วขณะหมุนเปลา             3000 rpm
น้ำหนักสุทธิ                               7 กก.
เครื่องเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 7″
  รหัสสินค้า  SF-CS-C7
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                                     1250W
เสนผานศูนยกลาง                          185 มม. (7″)
ความสามารถในการตัด                   66 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปลา                   4900 rpm
น้ำหนักสุทธิ                                     6.6 กก.