POWERTEX TOOLS เครื่องมือช่างพาวเวอร์เท็กซ์

เกี่ยวกับเรา

BRIEF INTRODUCTION INDIA
          การดำเนินงานที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็น หนทางที่สำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จของเรา “พาวเวอร์เท็กซ์” (POWERTEX)
เมื่อแรกเริ่มนั้น บริษัท พาวเวอร์เท็กซ์ เวิลด์ไวด์ จำกัด (ประเทศอินเดีย) ได้เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 จนถึงปัจจุบัน โดยเรามีความโดดเด่นทางด้านการเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำพวกเครื่องมือช่างไฟฟ้า, และอะไหล่ต่างๆ และรวมถึงผลิตภัณฑ์ใบเลื่อยวงเดือน, ใบตัดเพชร, ใบตัด, ใบเจียร, และดอกสว่าน โดยได้มีการสร้างสรรค์และนำมาใช้ซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ กับผลิตภัณฑ์และรวมถึงกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทางบริษัท พาวเวอร์เท็กซ์ เวิลด์ไวด์ จำกัด (ประเทศอินเดีย) ได้เล็งเห็นความสำคัญว่าการทำธุรกิจ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเป็นที่สุด จึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้า โดยเราได้มีการลงทุนในส่วนของการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการพัฒนาสินค้า และในด้านการออกแบบสินค้าให้เหมะสมกับการใช้งาน ซึ่งในส่วนเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ และกระจายไปสู่กลุ่มลูกค้าอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
ปัจจุบันนั้น บริษัท พาวเวอร์เท็กซ์ เวิลด์ไวด์ จำกัด (ประเทศอินเดีย) ได้ทำการส่งออกสินค้าไปสู่นานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน, อินเดีย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, และออสเตรเลีย และเนื่องด้วยการพัฒนาที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการกระบวนการผลิตสินค้าเป็นไปตามแบบมาตรฐานจึงทำให้ “พาวเวอร์เท็กซ์” เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงที่ได้รับความนิยมในเวลาอันรวดเร็ว

BRIEF INTRODUCTION THAILAND
          บริษัท พาวเวอร์เท็กซ์ เวิลด์ไวด์ จำกัด (ประเทศไทย) เราได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน โดยเราซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพาวเวอร์เท็กซ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศอินเดีย) ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือช่างที่มีคุณภาพ เช่น เครื่องมือช่างไฟฟ้า ยี่ห้อพาวเวอร์เท็กซ์ (POWERTEX) ต่างๆ และรวมถึงผลิตภัณฑ์ใบเลื่อยวงเดือน,ใบตัดเพชร,ใบตัด,ใบเจียร และดอกสว่านภายใต้สัญลักษณ์ พาวเวอร์เท็กซ์ (POWERTEX) นอกจากนี้เรายังมีการจำหน่ายเพิ่มเติมในส่วนของอะไหล่เครื่องมือช่างไฟฟ้าทุกชนิด ซึ่งสินค้าที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น เป็นสินค้าที่เราได้รับการยอมรับทั้งทางด้านคุณภาพ และราคาที่คุ้มค่า
สำหรับพาวเวอร์เท็กซ์ (POWERTEX) แล้ว คุณภาพเป็นกุญแจสำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับซึ่งผลิตภัณฑ์ เราจึงมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย และมีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่ทำงานควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบในด้านการผลิต ไปจนถึง การทดสอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของสินค้าก่อนนำสินค้าออกสู่ตลาด
พาวเวอร์เท็กซ์(POWERTEX) มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะผลิตและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้เป็นไปอย่างมีประโยชน์ และคุ้มค่ามากที่สุด

นโยบายการให้บริการ
           ผลิตภัณฑ์ Powertex จะได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้าโดยหากผลิตภัณฑ์ Powertex มีข้อบกพร่องที่เกิดจากวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตทางบริษัท พาวเวอร์เท็กซ์ เวิลด์ไวด์ จำกัด จะรับผิดชอบในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวตลอดระยะเวลาในการรับประกันสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง และค่าอะไหล่ในการซ่อมบำรุง แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
– ต้องมีใบรับประกันสินค้ามาแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์ในการรับประกัน
– ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของผู้ซื้อ
– ชื่อรุ่น และหมายเลขเครื่อง
– วันที่ซื้อ ชื่อร้านค้า พร้อมตราประทับ
– ความเสียหายจะต้องไม่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท การใช้ระบบไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง ภัยธรรมชาติและความเสียหายจากเหตุอื่นใด ที่ไม่ใช่เหตุจากเทคนิคทางการผลิต หรือการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามหนังสือคู่มือการใช้
– ความเสียหายจะต้องไม่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุ การซ่อม การดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางบริษัทฯ
– เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายหลังจากระยะประกันสิ้นสุด ทางบริษัทยินดีทำการซ่อมสินค้าให้โดยจะคิดเฉพาะค่าอะไหล่เท่านั้น