POWERTEX TOOLS เครื่องมือช่างพาวเวอร์เท็กซ์

เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง          พนักงานขายต่างจังหวัด

อัตราที่รับ        3-5 อัตรา

                         เงินเดือน + คอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง + ค่าสึกหรอ + บัตรน้ำมัน + ประสังคม + ประกันอุบัติเหตุ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. นำเสนอและขายสินค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในเขตการขายที่ตนรับผิดชอบ
2. ดูแลประสานงานลูกค้าของบริษัทฯ
3. หาลูกค้าใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ
4. ติดตามความต้องการของลูกค้ามานำเสนอและถ่ายทอดให้กับผู้บังคับบัญชาและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
5. ปฏิบัติตามคำสั่งหรือนโยบายของผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

สถานที่ปฏิบัติงาน 
         หลายจังหวัด (พนักงานขายต่างจังหวัดออกทริปตามเขตที่ตนรับผิดชอบเพื่อเข้าพบลูกค้า)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 – 40 ปี
2. วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ต่างๆ และ Internet ได้เป็นอย่างดี      
5. มีรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์(เขตกรุงเทพฯ) เป็นของตนเองและมีความชำนาญในการขับรถ มีใบอนุญาตขับขี่และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี
6. มีความสามารถในการนำเสนอและขายสินค้า รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ลูกค้าของตน มีใจรักงานขายและงานบริการ
7. ขยัน กระตือรือร้น ทุ่มเท ต้องการความก้าวหน้าในรายได้

ตำแหน่ง          พนักงานขายกรุงเทพและปริมณฑล

อัตราที่รับ        4 ตำแหน่ง

                         เงินเดือน + คอมมิชชั่น+ เบี้ยเลี้ยง + ค่าสึกหรอ + บัตรน้ำมัน + ประสังคม + ประกันอุบัติเหตุ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. นำเสนอและขายสินค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในเขตการขายที่ตนรับผิดชอบ
2. ดูแลประสานงานลูกค้าของบริษัทฯ
3. หาลูกค้าใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ
4. ติดตามความต้องการของลูกค้ามานำเสนอและถ่ายทอดให้กับผู้บังคับบัญชาและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
5. ปฏิบัติตามคำสั่งหรือนโยบายของผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

สถานที่ปฏิบัติงาน
         กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 – 40 ปี
2. วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์(เขตกรุงเทพฯ) เป็นของตนเองและมีความชำนาญในการขับรถ มีใบอนุญาตขับขี่และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการนำเสนอและขายสินค้า รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ลูกค้าของตน มีใจรักงานขายและงานบริการ
6. ขยัน กระตือรือร้น ทุ่มเท ต้องการความก้าวหน้าในรายได้

ตำแหน่ง          พนักงานสาธิตสินค้า

อัตราที่รับ        หลายอัตรา

                         เงินเดือน  (รวมเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/คอมมิชชั่น/ค่าโทรศัพท์)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. เดินทางไปจัดบูธและสาธิตสินค้าตามร้านตัวแทนจำหน่าย
2. สาธิตและแนะนำวิธีการใช้สินค้าที่ถูกต้อง และนำเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้ใช้
3. ออกแบบจัดวาง โชว์สินค้าตามร้านตัวแทนจำหน่าย ให้มีความสวยงามและเหมาะสม

สถานที่ปฏิบัติงาน
          หลายจังหวัด (เดินทางไปตามร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า POWERTEX)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / อายุ 25ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถกระบะได้
4. มีความรู้เรื่องเครื่องมือช่างไฟฟ้า/ อุปกรณ์ช่าง
5. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รับผิดชอบในหน้าที่ของตน
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
7. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ