เครื่องตัดไฟเบอร์

เครื่องตัดไฟเบอร์ 14″
  รหัสสินค้า  PPT-CO-02-355
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                               2000W
เสนผานศูนยกลาง                    355 มม. (14″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา            3800 rpm
น้ำหนักสุทธิ                              16 กก.
เครื่องตัดไฟเบอร์ 14″
  รหัสสินค้า  PPT-CO-355-B
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                               2200W
เสนผานศูนยกลาง                    355 มม. (14″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา            3800 rpm
น้ำหนักสุทธิ                              16 กก.
เครื่องตัดไฟเบอร์ 14″
  รหัสสินค้า  PPT-CO-355-H
คุณสมบัติ
กำลังไฟฟา                               2100W
เสนผานศูนยกลาง                    355 มม. (14″)
ความเร็วขณะหมุนเปลา            3900 rpm
น้ำหนักสุทธิ                              16 กก.